دل نوشتـــــــــــــــه ها کلامی نو سطر وصفحه ای دیگر کتابی تازه گشوده میشود تولدی رقم میخورد و انسان چشم میگشاید به روی جهانی که در انتظار اوست http://cozy.mihanblog.com 2019-10-19T04:52:00+01:00 text/html 2017-11-07T18:53:06+01:00 cozy.mihanblog.com n http://cozy.mihanblog.com/post/213 <div class="WordSection2"><p align="left" style="margin: 5.6pt 0.05pt 0.0001pt 6pt;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">Fagopyrum sagittatum (buckwheat), furocoumarin in Ammi majus (bishop’s weed), Cymopterus spp. (spring parsley, wild carrot, various clovers, alfalfa and brassicas) and perloline in Lolium perenne (perennial ryegrass). Ingestion of these plants in active growth can cause primary photosensitisation.</font></p><p style="text-align: left; margin: 0in 0.05pt 0.0001pt 6pt; line-height: 12.5pt;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">Secondary or hepatogenous photosensitisation occurs when liver cells are damaged, for example, in hepatitis or biliary duct obstruction. Phylloerythrin, an end product of chlorophyll metabolism normally excreted in the bile, is then liberated into the bloodstream and accumulates in the tissues to cause photosensitisation. Plants respon- sible for hepatotoxic damage and secondary photosensi- tisation include bog asphodel (Narthecium ossifragum), Lupin spp. (Lupinus), Lantana spp. (Lantana) and panic grass spp. (Panicum). Various fungi can be responsible, for example, Pithomyces chartarum, which contains sporidesmin, is found in perennial ryegrass (L. perenne) and is the cause of facial eczema in New Zealand sheep (big head or geeldikop in South Africa). Certain chemicals such as phenothiazine, carbon tetrachloride and corti- costeroids may also induce photosensitisation.</font></p><p align="left" style="margin-left: 6pt;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">The lesions of photosensitisation are confined to the white</font></p></div> text/html 2014-09-09T15:22:46+01:00 cozy.mihanblog.com سایه ها و یأس ها http://cozy.mihanblog.com/post/209 <div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><div style="line-height: 250%; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: small; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;">سایه ها و یأس ها</span><span dir="LTR" style="font-size: small; line-height: 250%;"></span><span dir="LTR" style="font-size: small; line-height: 250%;"></span><span dir="LTR" style="font-size: small; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></div><font size="2"><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="line-height: 32.5px;"><br></span></font></div><span lang="AR-SA" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><div style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 250%;">انسانی که دچار ترس است ؛ سعی بر این می دارد که "سایه" اش را جلوتر از خود حرکت دهد تا بتواند پشت این سایه پنهان شود</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma; line-height: 250%;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma; line-height: 250%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 250%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></div></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><div style="text-align: justify;"><span style="line-height: 250%;">اما جنس این نوع "ترس" چیست که به همچین راه کار محافظه کارانه ای می انجامد ؟</span></div></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><div style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 250%;">این ترس غالبا به صورت نوعی</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma; line-height: 250%;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma; line-height: 250%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 250%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> "</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 250%;">از خود بیگانگی" ظهور می کند که به دلهره و به تعبیر هایدیگر به یک "وانهادگی" می انجامد که راهی جز یأس را بر نمی گزیند و مفهوم چنین یأسی را می توان در بیان سنکا (فیلسوف رواقی) بهتر شناخت : یعنی کسانی که نمی دانند زندگی را و نمی توانند مردن را</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma; line-height: 250%;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma; line-height: 250%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 250%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></div></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><div style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 250%;">یکی از نمود های بارز این مسئله در کتاب "بوف کور" چنین بیان می شود : "من فقط برای سایه خودم مینویسم كه جلو چراغ به دیوار افتاده است . باید خودم را بهش معرفی كنم “. در اینجا سایه نقشی "فرا شخصتی" را ایفا می کند و با وجود اینکه مولد آن فردیست که دچار یأس (با تعریف ذکر شده) می باشد اما می بایست به آن حالاتی انسانی بخشید تا بتوان از آن ایمن گاهی برای پنهان شدن در پَس آن ساخت</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma; line-height: 250%;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma; line-height: 250%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 250%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .&nbsp;</span></div></span><span dir="LTR"><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="line-height: 32.5px;"><br></span></font></div> </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><div style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 250%;">سایه های مجازی</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma; line-height: 250%;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma; line-height: 250%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 250%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :</span></div></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><div style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 250%;">فضاهای مجازی بهترین بستر برای رشد سایه هاست ، چنین که فرد ابتدا سایه ای فرا شخصیتی از خود را در این فضا رشد می دهد و سپس سعی بر این می دارد که هر چه خلاقانه تر پشت این سایه حرکت کند . این دو گانگی و سرگردانی بین واقعیتِ زندگی فرد و زندگی در فضای مجازی که غالبا برای گریز از ترس ، "هستی خود" را در محیطی مجازی بنا نموده اند ؛ زمینه را برای سقوط در بسیاری از جوانب فراهم می سازد و حاصل این سقوط در فرد می تواند به "یأسی مطلق" بیانجامد</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma; line-height: 250%;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma; line-height: 250%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 250%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span></div></span><span dir="LTR"><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="line-height: 32.5px;"><br></span></font></div> <font face="Tahoma, sans-serif"><div style="text-align: justify;"><span dir="LTR" style="font-family: tahoma;"><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="line-height: 250%;">"</span></font></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 250%;">علیرضا معینیان</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma; line-height: 250%;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma; line-height: 250%;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 250%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>"</span></div></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:200%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 250%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p><font size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p></div> text/html 2014-08-19T08:50:56+01:00 cozy.mihanblog.com ذکرآمدن چند مهمان از قرن ششم هجری http://cozy.mihanblog.com/post/208 <div><div style="text-align: justify;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size: small;"><br> </span><font size="3"><span lang="AR-SA">یک شعر از مجموعه مثل جوهر در آب (عباس صفاری</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(<o:p></o:p></span></font></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: left; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.uplod.ir/i/00407/g07i8tdsizb1.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">شاید آن وقت شب</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">نمی خواسته زنگ بزند</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">اما جانش را دیگر</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">می گفت به لب رسانده ای</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">و نرسیده از راه گیر داده ای</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">به تار موئی بلند</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">بر یقه بارانی اش</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">تار موئی که یقین دارد تعلق</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">به خودت داشته است</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">وقتی بلوندشان کرده بودی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp; &nbsp; * &nbsp; &nbsp; * &nbsp; &nbsp; *<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">تلفن را که بر داشتم</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">با لحنی بی برو بر گرد گفت</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">دعوای مفصلی کرده اید</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">و چون کس دیگری را</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">در خارج از کشور ندارد</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">چند روزی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">مهمان ناخوانده ام خواهد بود</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">حتا مجال نداد بگویم</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">قدمت روی چشم</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">اما این روزها</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">دو سه مهمان اسم و رسم دار نیز</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">از قرن ششم هجری برایم آمده است</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">که فلک زده ها یک نفس تا صبح</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">از شب ظلمانی زلف یار</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">و تیر مژگان لولی وشانی می گویند</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">که اینچنین خون جگر</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">و در به درشان کرده اند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<a href="http://safari-abas.blogspot.com/2014/07/blog-post_89.html">&nbsp;</a><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#cc0000"><b>درباره عباس صفاری :</b></font></p><p style="background-image: none; background-attachment: scroll; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0% 0%; background-repeat: repeat;" dir="rtl" class=" "><span style="line-height: 150%; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">عباس صفاری، شاعر، مترجم و محقق، متولد 1330 ، شهر یزد است. در سال 1976 به لندن رفت و پس از دو سال به امریکا نقل مکان کرد و در رشته گرافیک و تبلیغات به تحصیل پرداخت. پس از آن تحصیلاتش را در رشته هنرهای تجسمی در دانشگاه ایالتی لانگ‌بیچ ادامه داد. صفاری سال هاست که همراه همسر و دو دخترش در لانگ‌بیچ کالیفرنیا زندگی می‌کند. از کارهای مهم او می‌توان به مجموعه شعرهای "دوربین قدیمی" ، "کبریت خیس" ، "کلاغنامه" و چندین ترجمه مانند "ماه و تنهایی عاشقان" و "آمادئو مودیلیانی" به روایت آنا آخماتووا اشاره کرد.</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; direction: ltr; line-height: 16.5px;">و یک قطعه شعر دیگر :&nbsp;</span></p><h2 class="title"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;" color="#cc0000"><a href="http://n-poems.blogsky.com/1391/09/18/post-268/"><span lang="AR-SA"><font color="#cc0000">حضور با شکوهت مبارکم باد</font></span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span style="line-height: 150%;">با تو این روزها</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><span lang="AR-SA">آنقدر بی تعارف شده ام</span><span dir="LTR"><br> </span><span lang="AR-SA">که می توانم صادقانه بگویم</span><span dir="LTR"><br> </span><span lang="AR-SA">حضور از جان گذشته ات در خیابان</span><span dir="LTR"><br> </span><span lang="AR-SA">پاک ، غافلگیرم کرده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<br> </span><span lang="AR-SA">دیگر وقتش رسیده بود</span><span dir="LTR"><br> </span><span lang="AR-SA">که تکلیفت را</span><span dir="LTR"><br> </span><span lang="AR-SA">با این کارد به استخوان رسیده</span><span dir="LTR"><br> </span><span lang="AR-SA">یکسره می کردی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ...<br> </span><span lang="AR-SA">مرگ یکبار شیون یک بار</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> !<br> </span><span lang="AR-SA">و تو محشر کردی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<br> </span><span lang="AR-SA">وقتی سازهای مخالف را مذبوحانه</span><span dir="LTR"><br> </span><span lang="AR-SA">روی اعصاب تو کوک می کردند</span><span dir="LTR"><br> </span><span lang="AR-SA">چه زرنگ و دور اندیش</span><span dir="LTR"><br> </span><span lang="AR-SA">از کوره در نرفتی</span><span dir="LTR"><br> </span><span lang="AR-SA">و سکوت سر به فلک کشیده ات را</span><span dir="LTR"><br> </span><span lang="AR-SA">سنگر کردی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<br> </span><span lang="AR-SA">مبارکت باد این سنگر استوار</span><span dir="LTR"><br> </span><span lang="AR-SA">چه زیبا غافلگیر</span><span dir="LTR"><br> </span><span lang="AR-SA">و تکمیلم کرده ای</span><span dir="LTR"><br> </span><span lang="AR-SA">حضور با شکوهت</span><span dir="LTR"><br> </span><span lang="AR-SA">در این لحظه های همیشه ام</span><span dir="LTR"><br> </span><span lang="AR-SA">مبارکم باد.</span><span dir="LTR">..<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-weight: normal;"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p></h2></div></div> text/html 2014-05-05T09:37:47+01:00 cozy.mihanblog.com علیرضا معینیان "من عاشق نمی شوم" http://cozy.mihanblog.com/post/207 <div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 250%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 250%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;">"</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;">من عاشق نمی شوم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>"</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 250%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;">امروز اتفاق جالبی افتاد، یك كمد قدیمی داشتم كه از خیلی وقت پیش در انباری خانه ، زیر گذر زمان مانده بود و سه سالی می شد به سراغش نرفته بودم ، تا به همین امروز ، كه برای پیدا كردن چند عكس قدیمی سراغش رفتم ولی درحین گَشتن كمد در پی عكس ها ، دفترچه ی یاداشتی پیدا كردم كه گمان می بُردم در همان سال ها گم كرده ام. با كلی هیجان و حسِ نوستالژی شروع كردم به خواندن یادادشت های قدیمی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 250%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;">این نوشته ها تنها سند برای یك مقایسه ی خالص میان گذشته و حالِ انسانهاست . یك مقایسه میان انچه كه می خواستی بشوی و آنچه كه حالا هستی . حسِ عجیبیست تا تجربه نكنی نمی فهمی . یكهو گذشته با طعم تلخ نوستالژیكش و آینده با تمامی ابهامش روی سرت خراب می شود، ولی تو در عین حال دنبال نقطه ای می گردی كه این دو هنوز از هم جدا نشده باشند : یكهو یادداشتی به تاریخ دی ماه ٨٩ با سرفصل ِ" من عاشق نمی شوم" نظرم را جلب كرد ، چه قدر كودكانه نوشته بودم از عشقی كه هیچ گاه تجربه اش نكرده بودم ، همین طور كه ادامه می دادم ، اشك چشمانم را گرفت ولی امروز بغض این اشك بغضِ دی ماه ٨٩ را نداشت ، سنگین تر بود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 250%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;">از جایم بلند شدم و سریعا سراغ آینه رفتم ، &nbsp;بخودم نگاه كردم ، یك دقیقه ، دو دقیقه ، سه دقیقه نمی دانم چه قدر طول كشید ،همین طور به آینه زل زده بودم، بعد فهمیدم ، فهمیدم كه این بغض نبود كه سنگینی میكرد در آن لحظه ، بلكه خودِ زندگی بود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 250%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 250%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#CC0000"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>"&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#CC0000">علیرضا معینیان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:250%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#CC0000"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;"</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 250%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></p></div> text/html 2013-11-08T06:16:56+01:00 cozy.mihanblog.com بانوی عشق http://cozy.mihanblog.com/post/204 <div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s0.uploads.im/UwTYA.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">سوزه سرما... زوزه ی باد... دستهای لرزان... پوست صورتها خشک و خونی... اینجا پر از گلهای زخمی است... &nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></div><div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><div style="text-align: justify;">سکوت شب ترسناک... گرگ ها در کمینند... آری اینجا خرابه است... &nbsp;&nbsp;</div></font></div><div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><div style="text-align: justify;">آهسته قدم بردار و با من همراه شو...&nbsp;<span class="qB ">آن گوشه خرابه را ببین ...او رباب است که سر طفل سه ساله را در آغوش گرفته</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="qB "><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="qB ">&nbsp;است</span>&nbsp;... ام کلثوم در کنارش و زنان اهل حرم بی قرار رقیه را می نگرند... &nbsp;</div></font></div><div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><div style="text-align: justify;">زینب دست بر سر او می گذارد و با&nbsp;<span class="qB ">اشاره به سجاد می گوید که رقیه تب دارد</span>... سجاد سرش را تکان می دهد... صدای</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">&nbsp;طفل می آید... در خواب و بیداری پدر را صدا می زند ... همه هراسانند... نکند صدای او را بشنوند... &nbsp;</div></font></div><div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><div style="text-align: justify;">عمه دست رقیه را دردست میگیرد و آرام در گوشش می گوید:&nbsp;<span class="qB ">آرام باش میوه ی دل عمه ، بابا می آید</span>&nbsp;... رقیه چشمهای</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">&nbsp;کبودش را به سختی باز می کند... نمی بیند، کسی را نمی بیند... مدتهاست که همه را از روی صدا می شناسد...&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">صدایش به سختی شنیده می شود :&nbsp;<span class="qB ">بابا بابا بابا</span>&nbsp;... &nbsp; &nbsp;</div></font></div><div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><div style="text-align: justify;">زینب اشک می ریزد...حرامیان میشنوند...آرام باش عزیزم... &nbsp;&nbsp;</div></font></div><div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><div style="text-align: justify;">ناگهان خرابه غوغا شد...&nbsp;<span class="qB ">حرامیان آمدند... زدند و زدند و زدند</span>&nbsp;... &nbsp;</div></font></div><div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><div style="text-align: justify;">زینب فریاد حیدری کشید:&nbsp;<span class="qB ">نکنید او فقط سه سال دارد...و کعبه نی برگردنش... بر کمرش...اما &nbsp;پدرت را آوردند رقیه جان</span>&nbsp;... &nbsp;&nbsp;</div></font></div><div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><div style="text-align: justify;">رقیه جانی در بدن گرفت ... بو میکند... عطر پدر... با چشمهای نا بینایش سر را لمس میکند... دندانهای پدر را</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">&nbsp;می شمارد... سکوت کن و فقط بنگر...&nbsp;<span class="qB ">این بانوی عالم رقیه خاتون است که در کنار سر پدر جان به جان آفرین تسلیم&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span class="qB "><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="qB ">کرده است</span>&nbsp;... &nbsp;</div></font></div><div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><div style="text-align: justify;">&nbsp;خبر کنید...آری زن غساله را خبر کنید که&nbsp;<span class="qB ">فاطمه به فاطمه پیوست</span>&nbsp;...همه ی شهر آرام باشید رقیه به خواب رفت...</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">&nbsp;و&nbsp;<span class="qB ">دستان</span><span class="qB ">&nbsp;کبودش در دستان شکسته ی</span><span class="qB ">&nbsp;فاطمه است</span>&nbsp;...</div></font></div><div></div></div> text/html 2013-10-27T10:33:08+01:00 cozy.mihanblog.com اختراع دوباره کوله‌ پشتی http://cozy.mihanblog.com/post/203 <div align="center"><br><br><img src="http://rangirangi.com/thumbs/470/292/wp-content/uploads/2013/10/saa.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><br><br><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:200%" align="justify"><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">خیلی وقت‌ها نوآوری به معنی معرفی یک محصول کاملاً جدید که تا حالا ندیده باشیم نیست، بلکه بازنگری تو ساخت یک وسیله هم می‌تونه خودش نوآوری قابل‌توجهی باشه. گاهی این بازنگری اون‌قدر خوب از آب درمیاد که می‌شه گفت اون وسیله، دوباره اختراع شده. در ادامه با برند </span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Mochi</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> آشنا می‌شیم که صاحب‌امتیازهای این برند از اون‌هایی هستن که یه‌جورایی تونستن یک محصول رو از نو اختراع کنن. این محصول، نسخه‌ای تازه‌تر و بهتر از کوله‌پشتی‌هاست.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:200%" align="justify"><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">طراح‌های </span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Mochi</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> مدتیه که سری جدیدی از کوله‌پشتی‌های </span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Drawstring</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> (همون کوله‌هایی که ما به نام طنابی، کیسه‌ای یا جمع‌شو می‌شناسیم) رو ساخته‌اند و ادعا می‌کنن که این اولین کوله‌پشتی باکیفیت از این نوعه که هیچ‌وقت کج نمی‌شه و تعادل‌اش به‌هم نمی‌خوره. این محصول مورد توجه سایت‌های مختلف قرار گرفته و بعضی از اون‌ها گفتن که «</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Mochibag</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> قصد داره کوله‌پشتی‌های کلاسیک رو از نو اختراع کنه» و اینکه تیم سازنده «تونسته تمام مشکلات کوله‌های طنابی رو از بین ببره».</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:200%" align="justify"><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">سازنده‌ها می‌گن که کوله‌پشتی‌های طنابی و ویژگی‌های مثبت اون‌ها (سبکی، کارایی، جمع‌وجور بودن و …) رو دوست دارن، ولی این کوله‌ها بعد از مدتی استفاده با مشکلاتی روبرو می‌شن؛ مثلاً طول بندهای اون‌ها تغییر می‌کنه و همین باعث می‌شه که کوله‌پشتی درست سر جاش قرار نگیره. ضمناً باز کردن کوله‌های طنابی هم همیشه آسون نیست و گاهی آدم رو به زحمت می‌اندازه.</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:200%" align="justify"><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">به همین دلایل، تیم </span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Mochi</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> دست‌به‌کار شدن و با جابجا کردن محل قرارگیری سوراخ‌ها و یکسان‌سازی نیروی وارد شده برای باز کردن درب کوله‌ها، نسخه تازه‌ای از اون‌ها رو به بازار معرفی کردن. این تغییرات باعث شده‌ان که طول بندها با هم برابر باقی بمونه و تعادل کوله حتی بعد از مدت‌ها استفاده و باز و بسته شدن، همچنان حفظ بشه.</span><span style="font-size: 12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:200%" align="justify"><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">اعضای تیم </span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Mochi</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> زمان زیادی رو به بازنگری تو ساخت کوله‌پشتی‌ها اختصاص دادن. طراح‌ها طناب‌ها و بندها مختلفی رو امتحان کردن تا کوله‌پشتی بهترین عملکرد رو در باز و بسته شدن داشته باشه. اون‌ها ۳۱ نمونه اولیه از محصول‌شون درست کردن تا به یک نمونه قابل‌قبول رسیدن. بعد از اون هم ۳۹ نمونه دیگه ساخته شده تا نسخه نهایی آماده بشه. الان سازنده‌ها بعد از یک کمپین بسیار موفق در کیک استارتر، در حال عرضه کوله‌پشتی‌های </span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Mochibags</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> هستن. این کوله‌پشتی‌ها در سه رنگ مختلف به بازار عرضه شده‌ان که در ازای ۳۵ دلار می‌شه یکی از اون‌ها رو تهیه کرد.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:200%" align="justify"><b><a href="http://www.kickstarter.com/projects/2026249294/drawstring-backpack-reinvented?ref=popular" target="_blank" title="">پروژه Mochibags در کیک استارتر</a></b><br><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:200%"><b><a href="http://mochibrand.com/" target="" title="">سایت رسمی</a></b><a href="http://www.kickstarter.com/projects/2026249294/drawstring-backpack-reinvented?ref=popular" target="_blank"><br></a><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%"><span dir="LTR">&nbsp;</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><p dir="RTL"><a href="http://mochibrand.com/" target="_blank"><br></a><img src="http://rangirangi.com/wp-content/uploads/2013/10/42.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p dir="RTL"><br></p><p dir="RTL"><br></p> text/html 2013-09-01T15:12:06+01:00 cozy.mihanblog.com صدایی از جهان پرراز ژاپن http://cozy.mihanblog.com/post/202 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR40I6a4xzK5zGvcrWTK6hA2DrbWAI0cNy_pZTGzjcum9BQW_uRzw" alt=""></font></div><div><p dir="RTL" style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 23px; vertical-align: baseline;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">اگه دوست دارید با موسیقی الکترونیک آشنا شید، یکی از بهترین نماینده‌های این سبک موسیقی کیتاروی چشم بادومیه. کیتارو &nbsp;نوازنده سینتی سایزر و آهنگسازه&nbsp; که تو ایران با آلبوم جاده ابریشم معروف و شناخته شد. اون یه روستایی کشاورز زاده بود که تا امروز که نزدیک ۶۰ سال داره،&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">هیچ‌وقت آموزش آکادمیک موسیقی ندید. خودش می‌گه حتی نت خوندن هم بلد نیست و گاهی خودشم از آهنگایی که می‌سازه شاخ درمیاره. او وقتی استعداد حیرت‌آورش رو کشف کرد راهی کلوپ‌هایی شد که تو شهرهای بزرگ ژاپن اجرای موسیقی زنده داشتن.</strong>&nbsp;پیشرفتش تو موسیقی انقدر سریع بود که با یه تور شرقی راهی اروپا شد و تو غرب به شهرت رسید. غربی‌ها انقدر موسیقی عجیب و مدرن اون رو دوست داشتن که با جوایز مهمی مثل گرمی و گلدن گلوب ازش استقبال کردن.</font></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 23px; vertical-align: baseline;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">کیتارو امروز یکی از پر کارترین و موفق‌ترین موزیسین‌های دنیاست و تا به حال بیشتر از ۳۰ تا آلبوم پر کرده که از همه اونا به گرمی استقبال شده.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 23px; vertical-align: baseline;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">می‌تونید از&nbsp;<a href="http://www.beeptunes.com/node/38754" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: underline;">اینجا</span></a>&nbsp;به چند قطعه از بهترین آهنگ‌های کیتارو تو آلبوم ماندالا<span style="color: rgb(50, 50, 50); line-height: 18px;">&nbsp;</span>گوش بدید و اگه از کار این آقای موسیقی الکترونیک خوش‌تون اومد این آلبوم رو از همینجا سفارش بدید، تا هر وقت اراده کردید، صدایی از قلب سرزمین خورشید و راز تو خونه‌تون بپیچه.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 23px; vertical-align: baseline;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تو همون صفحه میتونید همون آلبوم رو خرید کنید. البته به صورت رایگاه از سایتهای دیگه هم دانلود کنید.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 23px; vertical-align: baseline;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></p><p style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 23px; vertical-align: baseline;"><font color="#cc0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>یه چیز دیگه</b></font></p><p style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 23px;">جنگل سنگی&nbsp;</span><font color="#333333"><span style="line-height: 20px;">Tsingy</span></font></font></p><p style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 23px; vertical-align: baseline;"><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Tsingy_de_Bemaraha_Strict_Nature_Reserve" target="_blank" title=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">توضیحات تو ویکی انگلیسی</font></a></p><p style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 23px; vertical-align: baseline;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مکان: ماداگاسکار</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 23px; vertical-align: baseline;"><a href="http://www.chillhour.com/stone-forest-in-madagascar" target="_blank" title=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">اینم عکساش</font></a></p></div> text/html 2013-06-28T15:46:28+01:00 cozy.mihanblog.com هورا تازه‌کار! تو موفق می‌شی http://cozy.mihanblog.com/post/201 <div style="text-align: justify;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:250%"><span lang="FA" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:250%"><font size="2"><span lang="FA" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;">آفرین! خیلی کار خوبی کردی. من می‌دونم موفق می‌شی. از هیچی نترس. پیش برو و مطمئن باش که موفق می‌شی. تو لیاقتش رو داری و… . می‌بینید این جملات کوتاه و قاطع چه باری از انرژی مثبت رو همراه خودشون دارن؟</span><span dir="LTR" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br> </span><span lang="FA" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;">فکر کنید همین امروز یه کسب و کار تازه برای خودتون راه انداختین، یا شروع به یادگیری زبان کردید، یه عادت بد مثل سیگار رو ترک کردید یا حتی ساده‌تر از اینا، یه تصمیم ساده برای سلامت‌ بیشترتون گرفتید و این تصمیم رو با یکی از دوستاتون درمیون گذاشتید و او یکی از جملات بالا رو تحویل‌تون می‌داد. تصمیم هر چی باشه و طرف هر کسی که باشه، این جملات مثل بنزینی تو موتور تصمیم‌ تازه ریخته می‌شه. حالا فقط به استارت نیاز داریم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> </span><font color="#cc0000"><b><span lang="FA" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;">شروع هر کاری مقدماتی می‌خواد، شاید پول یه جاهایی ضروری باشه، اما انگیزه و اراده مهم‌تر از پوله، چون اگه اینا رو داشته باشیم، برای پیدا کردن پول هم یه کارایی می‌کنیم. حمایت و دلگرمی از طرف آدمایی که برامون مهم هستن، یکی از حیاتی‌ترین چیزهائیه که برای شروع کار تازه بهش نیاز داریم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></font><span dir="LTR" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br> </span><span lang="FA" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;">ممکنه دوست یا فامیل شما برای کار تازه‌ش به هیچ کمکی از طرف شما نیاز نداشته باشه. اما شما می‌تونید نقش طلایی برای تصمیم اون بازی کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;">یه هورا برای تصمیم مثبت آدمای اطراف‌تون بکشید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;">جمله‌های تشویقگر شما ممکنه زندگی یکی رو زیر و رو کنه. قدرت تشویق و کلمه‌های حمایتگرتون رو دست‌کم نگیرید. یه هورای بلند برای تازه‌کارها بکشید و با لبخند منتظر نتیجه درخشان تشویق‌تون بمونید. شاید موتوری که تو باکش بنزین ریختید، موتور موشکی بود که قصد کهکشان کرده</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="line-height: 250%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font><font size="4"><o:p></o:p></font></span></p></p></div> text/html 2013-05-26T17:10:11+01:00 cozy.mihanblog.com بنجامین یا باکسر؟ مسئله این است… http://cozy.mihanblog.com/post/200 <p align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: right; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl; " dir="RTL" align="justify"><font color="#CC0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">متنی که میخونید برداشتی شخصی از کتاب قلعه حیوانات نوشته جورج اورول است . در این رمان، <br></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: right; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl; " dir="RTL" align="justify"><font color="#CC0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">انقلاب<font size="3"> </font>حیوانات مزرعه<font size="3"> </font>نماد انقلاب کارگری برضد نظام سرمایه داری است.</font></p><p align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: right; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl; " dir="RTL" align="justify"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 14pt; " lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">اگر روزی مجبور شوم تنها ده کتاب را از کتابخانه ام بردارم و باقیمانده را دور بریزم، یکی از آنها «قلعه حیوانات» خواهد بود.در قلعه حیوانات، شخصیت های مختلفی را می بینیم. گوسفندانی که مستقل از سخنی که میشنوند، شعار میدهند و بع بع میکنند. مادیانی که مستقل از تغییر نظام حاکم در مزرعه، تنها پرسشش این است که «آیا در شرایط جدید هم، میتوانم به دم خودم روبان ببندم؟!». بنجامین الاغی که نسبت به تغییرات بی تفاوت است و همیشه اعتقاد دارد که الاغ ها زیادتر از آن عمر کرده اند و بیش از آن تجربه دارند که با تغییرات هیجان زده شوند و «هیچکس تا کنون الاغ مرده ندیده است».</font></font></span></p><p align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 14pt; " lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">و باکسر، اسب ساده ای که احساس میکند کلید تمام مشکلات مزرعه بیشتر کار کردن است. او برای حل هر مشکلی تصمیم میگیرد ساعتی زودتر از خواب برخیزد.</font></font></span></p><p align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 14pt; " lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">در هر مزرعه ای، گوسفندان و خوکها و مرغها و اسب ها و الاغ ها در کنار هم زندگی میکنند.</font></font></span></p><p align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 14pt; " lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">من اما، اگر چه به اندازه بنجامین عمر نکرده ام ولی تاریخ را خوانده ام، حق را به بنجامین میدهم. اما دلم میخواهم باکسر مزرعه باشم.</font></font></span></p><p align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 14pt; " lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">بگذار بنجامین ها به من بخندند و بگذار گوسفندان، جملاتی را که معنی آنها را نمی فهمند، برایم بارها و بارها تکرار کنند.</font></font></span></p><p align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 14pt; " lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">من امید را هرگز از دست نمیدهم. بیشتر کار میکنم و بهتر. تا جامعه بهتری بسازیم. بگذار بنجامین ها هر چه میخواهند بگویند…</font></font></span></p><p align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></p><p align="justify"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 14pt; " lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#CC0000">پی نوشت:</font> برای دوستان کنجکاوی که به ۹ کتاب دیگر فکر میکنند، میتوانم توضیح دهم که: «هبوط در کویر» شریعتی، «چنین گفت زرتشت» نیچه، نهج البلاغه، «دوران رنسانس» و «عصر ایمان» از تاریخ تمدن ویل دورانت، «شازده کوچولو» اگزوپری، «گفتگوهای تنهایی» شریعتی، کتابی از نوشته های مسعود بهنود و کتاب کامل شیطان و فرشته خودم (که هنوز هیچ جا کاملش را منتشر نکرده ام) گزینه های دیگرم هستند.</font></font></span></p><p align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: right; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl; " dir="RTL" align="justify"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 14pt; " lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">قرآن را بر نخواهم داشت. آن را از نوجوانی حفظم.</font></font></span></p><p align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> <span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 14pt; " dir="LTR">&nbsp;</span></font></font></p><p align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">منبع : </font><a title="" href="http://www.shabanali.com" target="_blank"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">روزنوشت های من</font></a></p> text/html 2013-05-13T09:53:35+01:00 cozy.mihanblog.com عبور از جاده هولناک شکست http://cozy.mihanblog.com/post/199 <div><br></div><div><div class="content" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 1.8; vertical-align: baseline;"><p style="text-align: center; font-size: 13px; font-family: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://www.sparrproperties.com/wp-content/uploads/2012/08/StrongHomeBuyer.jpg" alt=""></p><p style="font-size: 13px; font-family: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">اگه هزار سال هم عمر کنیم نمی‌تونیم یکی رو پیدا کنیم که ادعا کنه هیچ وقت تو زندگی‌ش شکست نخورده. حتی برای یه بچه ۲ ساله هم شکست اتفاق افتاده. وقتی کسی دست رد به سینه عشق ما می‌زنه، همون احساسی بهمون دست می‌ده که یه روز تو مهدکودک با گم شدن اسباب‌بازی‌مون تجربه‌ش کردیم.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><br></strong></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;اصلا زندگی همینه، یه سری شکست که مسیر حرکت ما رو تغییر می‌دن. بسته به اینکه چطوری با شکست‌هامون مواجه بشیم این مسیر می‌تونه مسیر تکامل و پیشرفت یا پسرفت باشه.</strong></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b>شکست خوردن تو عشق، روابط انسانی، کار، یا رسیدن به اهداف بزرگ با هر کیفیتی که باشه یه سری واکنش‌ مشابه از طرف ما داره. واکنش آدما در قبال شکست‌هاشون خیلی وقتا از یک الگو پیروی می‌کنه.<br>بعضی از ما اول انکار می‌کنیم، بعد عصبانی و زود غمگین می‌شیم و در نهایت این اتفاق رو می‌پذیریم. بعضی‌هامون ژست یک قربانی رو به خودمون می‌گیریم و شاید نخواهیم حالا حالا این ژست ترحم برانگیز رو رها کنیم، ولی خیلی از ما بعد از پذیرفتن شکست می‌دونیم که یه راه بیشتر نداریم. چون خورشید هنوز می‌تابه و ما هنوز نفس می‌کشیم راهی نداریم جز اینکه پیش بریم. اگه نخواهیم از گذشته فرار کنیم، هر شکستی یه پله است واسه پیشرفت‌مون تومسیری که شاید یه جایی‌ش رو اشتباه رفته بودیم. مسیری که تا یه جایی‌ش رو خوب اومدیم بعد از شکست تبدیل به یه جاده ترسناک و تاریک می‌شه، هیچی به اندازه پذیرش شکست و اشتباهات‌مون این جاده رو روشن نمی‌کنه.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font color="#cc0000">هر وقت چیزی که داشتید می‌ساختید آوار شد و رو سرتون ریخت، فقط به صدای قلب‌تون گوش کنید. اگه همچنان می‌تپید بدونید که داره بهتون یه پیام می‌ده: بلند شو! چیزی که تو رو نکُشه قوی‌ترت می‌کنه. تو قوی‌تر شدی. بلند شو و نذار زیر آوار یه شکست له بشی.</font></strong></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><br></strong></font></p></div></div> text/html 2013-05-10T20:49:43+01:00 cozy.mihanblog.com زندگی رنگی یعنی... http://cozy.mihanblog.com/post/198 <blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 250%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA">یک آدم رنگی رنگی فکر می کنه آدم خوشبختیه&nbsp;. شاده چون می دونه که شادی از نگاه ما به مسایل ناشی می شه نه الزاما از عوامل بیرونی&nbsp;&nbsp;&nbsp;. در زندگی مدل خاص خودش رو داره : تقلید نمی کنه . می دونه چی می خواد توی زندگیش ولی جرات این رو هم داره که هر لحظه که لازم بود این خواسته رو تازه کنه . مسئول همه چیز زندگیشه . دنبال مقصر نمی گرده&nbsp;&nbsp;. موجود خلاقی هست. زندگیش پر از اتفاق های ساده اما هیجان انگیزه . بین خریدن و ساختن ترجیح میده بسازه . چیزهای زیادی می دونه، حتی چیزهای غیر معمول و ظاهرا نامرتبط ! ظاهرش براش مهمه. تیپ، قیافه و بدنش رو دوست داره و مواظبشونه ولی خوبی و بدی اش رو با الگوهایی که سعی می کنن بهش معرفی کنن نمی سنجه . ورزش می کنه و سلامته . دوست های رنگی رنگی داره - موجود&nbsp;&nbsp;&nbsp; اجتماعی هست اما اگر لازم شد بلده خودش به تنهایی هم شاد باشه . چیزهای مهم زندگیش همیشه مهمه براش ! ارزشهاش یادش نمی ره . بخشنده است . خوبی ها و خوشحالیاشو تقسیم می کنه با آدم ها . !بدی ها رو هم یادش میره . زیاد کمک می کنند چون اینکار شادترش می کنه . قوی هست . نمی ترسه . دلیل های خوشبختی و خوشحالیشو می دونه. مزیت هایی که داره و معجزه هاشو . پر از انرژی و مثبته&nbsp;&nbsp;&nbsp;. نگران تغییر نیست. از تغییر استقبال می کنه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;.</font><font face="Tahoma, sans-serif"><o:p></o:p></font></span></p></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"></p><p></p></blockquote> text/html 2013-03-10T16:19:27+01:00 cozy.mihanblog.com لباسای اضافه رو ببخش http://cozy.mihanblog.com/post/197 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br></font></div><div align="justify"><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><img src="http://rangirangi.com/wp-content/themes/rangi-v2/rtlFramework/Image.php?src=http://rangirangi.com/wp-content/uploads/2012/11/donate-old-clothes-2.jpg&amp;h=292&amp;w=470&amp;z=2" alt="" align="bottom" border="0" height="292" hspace="0" vspace="0" width="497"></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br><br><br></font><div><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:200%"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="line-height: 200%;" lang="FA">مطمئن باشید لباسی که چند ساله دست نخورده تو کمدتون مونده، تا آخر عمرتون هم پوشیده نمی‌شه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><b><span style="line-height: 200%;" lang="FA">این یه اصل ژاپنی تو مدیریت فضاست که می‌گه هر چیزی که دو سال بی استفاده موند، تا ابد بی‌استفاده می‌مونه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><br> <br> </span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">همه ما کلی لباس داریم که اندازه‌مون نیست و امیدواریم یه روز لاغر یا چاق بشیم و بپوشیم‌ش، یا احساس می‌کنیم بهمون نمیاد، یا باید با یه چیزی ست کنیم ولی سال‌هاست این کار رو نکردیم. خیلی از این لباس نو و سالم هستن ولی به هرحال پوشیده نمی‌شن</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> <br> </span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">همینطور توی انبار خونه‌مون کلی ظرف و ظروف، پتو، کیف و کفش، بخاری، فرش و موکت و … داریم که سال‌هاست استفاده‌ای ازشون نکردیم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><b><span style="line-height: 200%;" lang="FA">هر کدوم از این چیزایی که ما هیچ نیازی بهشون نداریم و شاید حتی یادمون نباشه که داریم‌شون، می‌تونه مشکل یک یا چند نفر رو حل کنه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><br> <br> </span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">آدمای زیادی هستن که طول سال رو تو خیابون می‌خوابن، خانواده‌های زیادی هستن که وسیله گرمایشی توی خونه‌شون ندارن، بچه‌های زیادی تو شهرمون هستن که لباس گرم و مناسبی ندارن. خب چرا همه این وسایل رو تو یه کارتن نذاریم و با صرف چند ساعت وقت این‌ها رو به دست کسانی که بهش نیاز دارن نرسونیم؟ پیدا کردن آدم‌های نیازمند کار سختی نیست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> <br> </span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">می‌تونید اولین بچه‌ دستفروش یا زباله‌گردی رو که دیدید صدا کنید و این وسایل رو بهش بدید. به غیر از این می‌تونید به یکی از دفاتر انجمن‌های خیریه برید و این وسایل رو به اون‌ها ببخشید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> <br> </span><b><span style="line-height: 200%;" lang="FA">با این کار هم خونه‌تون رو از وسایل بلااستفاده خالی کردید و هم به چند نفر کمک کردید. دست به کار شید. شاید خیریه فعال و خوبی پیدا کردید و تشویق شدید سری به خونه اقوام و دوستان‌تون بزنید و انبار و کمدهای اون‌ها رو هم خالی کنید</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span></b><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:200%"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span dir="LTR" style="line-height: 200%;">&nbsp;</span></font></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">&nbsp;</span></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> <strong></strong></font><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font> text/html 2013-02-24T17:58:27+01:00 cozy.mihanblog.com آموزش فکر کردن در روز تفکر http://cozy.mihanblog.com/post/196 <div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br><img src="http://graphic.ir/pictures/__2/___24/ghasedak_designeryahoo_20110116_1875649407.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="372" hspace="0" vspace="0" width="547"></font><br></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br><br></font><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:250%"><span style="font-size:10.0pt; line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">آدمای موفق هیچ فرقی با دیگران ندارن، جز اینکه مدل و طرز فکر کردن‌شون با دیگران فرق داره.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:250%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:250%"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>20 فوریه&nbsp; روزیه که به نام “تفکر” نام گذاری شده تا بهونه‌ای باشه برای اینکه به “فکـــــر کردن”، فکر کنیم. هر چند روزش گذشتــــه اما <span style="color:#CC0000">اهمیت فکر کردن بسیار مهم و قاطعانه میگم حلقه گمشده همه انسانهاست</span> .فکر کردن یا بهتر بگیم “درست فکر کردن” مثل هر کاری راه و روش و اصولی داره. این اصول رو می‌شه تمرین کرد و یاد گرفت و تبدیل به آدم متفکری شد. لازم نیست حتما نتیجه فکر کردن ما اختراع و اکتشاف بزرگی باشه. عادت به فکر کردن همه زندگی ما رو تغییر می‌ده.</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:250%"><span style="font-size:10.0pt; line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#CC0000" lang="FA">یه قانون مهم برای فکر کرد کاربردی، قانون ۲۰ هشتاده. یعنی یاد بگیریم ۸۰ درصد انرژی‌مون رو روی ۲۰ درصد از مهم‌ترین کارامـــــــون متمرکز کنیم.</span><span style="font-size:12.0pt; line-height:250%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:250%"><b><span style="font-size: 10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">خودتون رو در معرض ایده‌ها و طرز فکرهای مختلف قرار بدید و به ایده‌های دیگران فکر کنید.</span></b><span style="font-size:12.0pt; line-height:250%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:250%"><b><span style="font-size: 10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">هر ایده‌ای به ذهن‌تون رسید، به راه‌های اجراش فکر کنید. تاخیر تو فکر کردن ممکنه اون ایده رو برای همیشه از بین ببره.</span></b><span style="font-size:12.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:250%"><b><span style="font-size: 10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">با دیگران درباره چیزایی که بهش فکر می‌کنید حرف بزنید. حرف زدن و شریک شدن با دیگران تفکر شما رو تقویت می‌کنه.</span></b><span style="font-size:12.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:250%"><span style="font-size:10.0pt; line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">برای حل یه مساله، اول موضوع رو خرد کنید، بعد از خودتون بپرسید که اصلا برای چی باید این مساله رو حل کنید. اگه دلایــــل‌تون قانع‌کننده بود منابع و امکاناتی که دارید رو بررسی کنید. افراد و منابع مناسب رو جای مناسب خــودش بذارید. می‌بینید که مساله خیلی هم پیچیده و بزرگ نبوده! این از کاربردهای درست فکر کردنه و مهم نیست که مساله شما خرید یه گوشی باشه یا تصمیم درباره مهاجرت و یا راه‌اندازی کسب و کار تازه.</span><span style="font-size:12.0pt; line-height:250%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:250%"><b><span style="font-size: 10.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">از آدم‌ها و راه‌های جدید نترسید. با ایده‌های و سبک‌های تازه مواجه شید و درباره‌شون فکر کنید.</span></b><span style="font-size:12.0pt; line-height:250%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:250%"><span style="font-size:10.0pt; line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">کتاب بخونید، موسیقی گوش بدید، بنویسید و تن به هر کاری بدید تا مانع کار مغزتون نشید. بذارید فکرتون پرواز کنه و درباره همه این‌ها کند و کاو کنه. فکر کنید، به غذایی که می‌خورید، به کاری که می‌کنید و … بذارید فکر کردن مشغله همیشگی مغزتون باشه.</span><span style="font-size:12.0pt; line-height:250%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:250%"><span style="font-size:10.0pt; line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt; line-height:250%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:250%"><span style="font-size:10.0pt; line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#CC0000" lang="FA">راستی هر هفته یه آپ دیت میذارم</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span dir="LTR">&nbsp;</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2012-12-25T16:55:08+01:00 cozy.mihanblog.com داشته ها و نداشته هایمان http://cozy.mihanblog.com/post/194 <div class="textp" align="right"> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">قرار نبوده تا نم باران زد، دست پاچه شویم و زود چتری از جنس پلاستیک روی سر‌ بگیریم مبادا مثل کلوخ آب شویم. قرار نبوده این قدر دور شویم و مصنوعی. ناخن های مصنوعی، دندان های مصنوعی، خنده های مصنوعی، آواز‌های مصنوعی، دغدغه های مصنوعی...</font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">هر چه فکر می‌کنم می‌بینم قرار نبوده ما این چنین با بغل دستی هایمان در رقابت های تنگانگ باشیم تا اثبات کنیم موجود بهتری هستیم، این همه مسابقه و مقام و رتبه و دندان به هم نشان دادن برای چیست؟</font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">قرار نبوده همه از دم درس خوانده بشویم، از دم دکترا به دست بر روی زمین خدا راه برویم، بعید می دانم راه تعالی بشری از دانشگاه ها و مدرک های ما رد بشود. باید کسی هم باشد که گوسفندها را هی کند، دراز بکشد نی لبک بزند با سوز هم بزند و عاقبت هم یک روز در همان هیات چوپانی به پیامبری مبعوث شود. یک کاوه لازم است که آهنگری کند که درفش داشته باشد که به حرمت عدل از جا برخیزد و حرکت کند.</font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">قرار نبوده این ‌همه در محاصره سیمان و آهن، طبقه روی طبقه برویم بالا، قرار نبوده این تعداد میز و صندلی‌ِ کارمندی روی زمین وجود داشته باشد، بی شک این همه کامپیوتر...و پشت های غوز کرده آدم های ماسیده در هیچ کجای خلقت لحاظ نشده بوده...</font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">تا به حال بیل زده‌اید؟ باغچه هرس کرده‌اید؟ آلبالو و انار چیده‌اید؟ کلاً خسته از یک روز کار یَدی به رختخواب رفته‌اید؟ آخ که با هیچ خواب دیگری قابل مقایسه نیست. این چشم ها برای نور مهتاب یا نور ستارگان کویر،‌ برای دیدن رنگ زرد گل آفتابگردان برای خیره شدن به جاریِ آب شاید، اما برای ساعت پشت ساعت، روز پشت روز، شب پشت شب خیره ماندن به نور مهتابی مانیتورها آفریده نشده‌اند.</font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">قرار نبوده خروس ها دیگر به هیچ کار نیایند و ساعت های دیجیتال به ‌جایشان صبح خوانی کنند. آواز جیرجیرک های شب نشین حکمتی داشته حتماً، که شاید لالایی طبیعت باشد برای به خواب رفتن‌ ما تا قرص خواب‌ لازم نشویم و این طور شب تا صبح پرپر زدن اپیدمی نشود.</font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">من فکر می‌کنم قرار نبوده کار کردن، جز بر طرف کردن غم نان، بشود همه دار و ندار زندگی مان، همه دغدغه‌زنده بودن مان. قرار نبوده کنار هم بودن و زاد و ولد کردن، این همه قانون مدنی عجیب و غریب و دادگاه و مهر و حضانت و نفقه و زندان و گروکشی و ضعف اعصاب داشته باشد.</font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">قرار نبوده این طور از آسمان دور باشیم و سی‌ سال بگذرد از عمر‌مان و یک شب هم زیر طاق ستاره ها نخوابیده باشیم. قرار نبوده کرِم ضد آفتاب بسازیم تا بر علیه خورشید عالم تاب و گرما و محبتش، زره بگیریم و جنگ کنیم. قرار نبوده چهل سال از زندگی رد کنیم اما کف پایمان یک بار هم بی واسطه کفش لاستیکی یا چرمی یک مسافت صد متری را با زمین معاشرت نکرده باشد.&nbsp;</font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">چیز زیادی از زندگی نمی‌دانم، اما همین قدر می‌دانم که این ‌همه قرار نبوده ای که برخلافشان اتفاق افتاده، همگی مان را آشفته‌ و سردرگم کرده...</font></p><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">از هیچ چیز راضی نیستیم، اما سر در نمی‌آوریم چرا …</font></p> </div> text/html 2012-10-18T16:04:29+01:00 cozy.mihanblog.com شعری از مریم آریان http://cozy.mihanblog.com/post/193 <P><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>تنگ غروب از سنگ بابا نان درآورد<BR><BR>آن را برای بچـــه های لاغـــر آورد<BR><BR>مــــادر بــرای بار پنجـــم درد کرد و<BR><BR>رفت و دوباره باز هم یک دختر آورد<BR><BR>گفتند دختر نان خور است و با خودش گفت<BR><BR>ای کــــاش می شد یک شکـم نان آور آورد!<BR><BR>تنگ غروب از سنگ بابا نان در آورد<BR><BR>آن را برای بچــــه های لاغـــر آورد<BR><BR>تنگ غروب آمد پدر ؛با سنگ در زد<BR><BR>یک عده را مهمــان برای مادر آورد<BR><BR>مردی غریبه با زنانی چادری که<BR><BR>مهمان ما بودند را پشت در آورد<BR><BR>مرد غریبـــه چـــای خورد و مهربان شد<BR><BR>هی رفت و آمد؛ هدیه ای آخر سر آورد<BR><BR>من بچـــه بودم وقت بازی کردنــم بود<BR><BR>جای عروسک پس چرا انگشتر آورد؟<BR><BR>دست مرا محکم گرفت و با خودش برد<BR><BR>دیدم کــه بابا کــم ،نه از کـم کمتر آورد<BR><BR>تنگ غروب از سنگ بابا نان در آورد<BR><BR>آن را بــــرای بچـــه های دیگر آورد<BR><BR>مادر برای بار دیگــر درد کرد و<BR><BR>رفت و نیامد باز اما دختر آورد</FONT></P>